۲۲مهر۱۴۰۰

آروم آروم میمیرم

میگه نرو هوا بده
میگه بیرون بارون زده
نگاه به ساعت میکنم
بارونیمو تن میکنم
چترومیزاره دم در
میگه رفتی اینم ببر
اروم میگم باهام بیا
میگه خستم سرده هوا
توپله هایواش برو
برگشتی بی صدا بیا
زیرلب باخودش میگه
دیوونه ای تو بخدا
ازپله ها اروم میرم
اما اروم نمیگیرم
توکوچه ها خیابونا
زیر بارون تو نم نما
اروم اروم اروم میرم
اما اروم نمیگیرم
دیوونه حالش بهتره
منم که عمری درگیرم
بارون اون حس خوب چیشد؟
نباید حالم خوب میشد؟!!

https://www.academytaraneh.com/114204کپی شد!
428
۴