دلتنگم

ترانه دلتنگم

یکی ازم گرفتو زودی بردش

امن خواستم
از اونی که منو خیلی میخواستم
گفتم بش
نمیخوام  دیگه پای کسی واستم
میدونست
دروغ میگم دلم هنوزم پیش اونه
میدونست
میمیرم اگه پیش من نمونه
می دونست
چقد برام عزیزه دوسش دارم
فهمیدش
بدون اون دیگه تمومه کارم
رفتش تا
بیشتر از این منو نده آزارم
خواستش تا
چیزی به روی هردومون نیارم
دلتنگم
واسه همونی که واسم میمردش
اومدش
یکی ازم گرفتو زودی بردش
عمرمو
گذاشتمو هدر دادم به پاش رفت
بدشانسم
هر کی که اومد تو دلم گذاش رفت

 

83
۲