شیر پنجشیر

جان می‌دهی شرف، نه
تیری ولی هدف، نه
بادی ولی مخالف
طوفان بی‌طرف، نه
آغاز پایمردی‌ست

شن‌بادِ بی‌کویری
تو شیر پنجشیری
حتی با چنگ و دندان
خاکت را پس می‌گیری
هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه

آتش میان خانه‌ست
افکار وحشیانه‌ست
حقوق بی‌بشر هم!
یک ژست ناشیانه‌ست
این تازگی ندارد

شیطانِ در کمین و
کشتن به نام دین و
جهل ادامه‌دار و
آوارِ سرزمین و
این خاک، مادر توست

نجارهای تابوت
انسانِ عهد ماموت!
کوبیده می‌شود عشق
آخر به فرق جالوت!
داود می‌نوازد!

دَمبوره‌های افغان
رقص میان میدان
پشتون، هزاره، تاجیک
آوازخوان و رقصان
پایان کار این است.

#مهدی_دمی‌زاده
#مهدی‌دمی‌زاده
#افغانستان
#دره‌ی‌پنجشیر
#مقاومت
#احمدمسعود
#حسین‌ابن‌علی(ع): هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه«محال است تَن به ذلّت دهیم»

-دَمبوره: رایج‌ترین ساز زهی افغانستان است که دو تار نایلونی دارد.
-پشتون، هزاره و تاجیک، ۳ قوم بزرگ افغانستان می‌باشند.

کانال تلگرام اشعار و نوشته ها:
https://t.me/MehdiDamizadeh

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

78
۸
۱