ماه تر از ماه

ماه تر از ماه

در راهِ تواَم تا که شَوم با تو من همراه

کو جامِ مِی و جام می و جامِ می اَم کو
تو جانِ منی،مالِ منی دخترِ کم رو
چَشم و دهنم تا به منم خیره شوی تو
بنیانِ جهان سست شود خم کنی ابرو

 

 

در راهِ تواَم تا که شَوم با تو من همراه
رویِ تو جهانی دِگر از قدرت الله
در وصف تو این بس که بگویم که بدانی
ای ماه تر از ماه تر از ماه تر از ماه
.
.
.
.
.
……..

https://www.academytaraneh.com/114033کپی شد!
306
۲