ترانه

دنیاى بى حساب

لحظه ها تکرارى، رو لبا نیست خنده

دلامون پر از غم، جوابا کوبنده

همه از فقر میگن، همه از درد میگن

کى میگه دروغه؟ کى میگه بد میگن؟


آدما رنجیده، آدما بى اعصاب

همدم جوونا، شده دوست ناباب

وعده هاى واهى، حرفاى توخالى

دنیاى بى حساب، دنیاى بى کتاب


هرچى هستو بردن، هرچى بودو خوردن

همه کس سردرگم، عاشقا افسردن

نور، غذا، اکسیژن، برامون ممنوعه

حتى از بى آبى، گلامون پژمردن


حالمون معلومه، دردا بى اندازه

تا میگیم از رفتن، میگن جاده بازه

دهنارو بستن، نفسامون حبسه

همین که زنده ایم، خودش یه اعجازه


دل شیرو میخواد، زندگى تو اینجا

غصه هاى بیخود، غصه هاى بیجا

همه از هم سیرن، همه با هم درگیر

به کجا میریم ما؟ آخرش به هیچ جا


لحظه ها تکرارى، رو لبا نیست خنده

دلامون پر از غم، جوابا کوبنده

همه از فقر میگن، همه از درد میگن

کى میگه دروغه؟ کى میگه بد میگن؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

144
۴