ترانه

جانا

آرزوى تُ
آرزوى من
سرنوشتِ تُ
پیش روى من
روى ماه تُ
روبروى من
در سکوتت
گفتگوى من
جانا


هم نفس شدیم
دست به دست شدیم
ما براى هم
همه کس شدیم
آشنا شدیم
یک صدا شدیم
صد نیاز بودیم
یک دعا شدیم
جانا


یارِ جانى
جانا
جان ستانى
جانا
هم تو روحى
جانا
هم روااانى


جان وصل است
به جان تُ
اینجاست
کهکشانِ تُ
بَرَد نامو
نشانِ تُ
این دل


تو باش
در کنار من
اى صبرو
قرار من
زیباست
انتظارِ من
جانا


یارِ جانى
جانا
جان ستانى
جانا
هم تو روحى
جانا
هم روااانى

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

155