کدوم لحظه؟

کدوم شوونَت همون بود
که جای بوسه هام روشه؟
کدوم حالِت بهم فهموند
یه چیزی بینمون می شه؟
کدوم آن و کدوم لحظه؟
کدوم حرف و کدوم تردید؟
بیار اون لَحظَرو یادم
چِشات با من چرا خندید؟
به اون لحظه، به اون حالَم
به اون حسی که من دادم
بگو تا تو چه قَد دیگه؟
دِلِت بام تا کجا می رِه؟
بگو آغوشِ من می شه
همون جایی که دل داری
من این احساسو می خوامِش
تو این حِسو چِقَد داری؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: