خوزستان

همچنان در سرزمينم منتظرِ رندانم... #خوزستان

من صداى خوزستانم

مردمى از همین دیار

ایرانم

براى اندک حق مسلم

خسته و درمانده و پر ماتم

کفِ خیابانم

نه آب دارم، نه جان

نه ذره‌اى خوشى

گویى خودم در کشورم

گوشه‌ی زندانم

این ها قصه نیست

داستان نیست

فرض که باشد

با همه‌ى این تفاسیر

کجاى داستانم؟

کِى می‌رسند به دادم؟

کِى می‌رسند به فریاد؟

همچنان در سرزمینم

منتظرِ رندانم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113953کپی شد!
289
۶
۱
۲