ترانه

سازم

من اسیر سازمم

دلبسته آوازمم

اگه دلدار با من باشه

میسوزمو میسازمم

اگه حریفم یار باشه

بازى برده رو میبازمم

اگه عشقش با من باشه

به عشق او مینازمم


اى سازم اى سازم

اى سازم اى سازم

اى قدرت پروازم

اى قدرت پروازم

تو رفیقو همرازم

تو رفیقو همرازم

بیایو ویرون کنى

کل جهانمو میسازمم

منو تو حیرون کنى

به کوهو دشت میتازمم

واسه تو من خودمو

تو قلب آتیش میندازمم


بى تو من مزرعه ام، گندم آفت زده ام

بى تو من یه عاشقه سر به فلک ها زده ام

بیا من تا بزنم ساز هنوز نزده رو

همه دنیا بشنون این صداى غم زده رو

اى سازم اى سازم

اى دلبر دلبازم

اى همه نیازم

تویى سوزو گدازم

بیا تا روشن کنم این دل ماتم زده رو

میخوام که دعوت کنم، من مردم دهکده رو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

172