نپرسیدم چرا رفتی

نپرسیدم چرا رفتی
سکوت آخرت میگه به این رفتن رضا بودی تو این تنهایی پوسیدم نپرسیدم کجا بودی
نپرسیدم چرا هرشب به یاد من نمی افتی توبودی که برای من همش از عشق میگفتی؟
نپرسیدم بجای من کی همدرد نفسهاته کی جز من میگه هرچی شدتا آخرپا به پا باته
نپرسیدم چرا حس نوازش توی دستات نیست چرادیگه عزیز من تبسم روی لبهات نیست
نپرسیدم چرادیگه نمیگی بی تو داغونم نمیگی عشق پاکم رو به چشمای تو مدیونم
من امروز حس تردید و تو چشمای ترت دیدم دیدم دستای تو سرده دلیلش رو نپرسیدم
میدونستم که عشق توداره رنگش رو میبازه داری میری تو از پیشم به سمت قصه ای تازه
ولی هرگز نپرسیدم چراازپیش من میری چرا دستای گرمت رو از این دیونه میگیری
نپرسیدم چرا تنها منو اینجا رها کردی نپرسیدم کجامیری، امیدی هست برگردی ؟
نمیدونم چرااز تو دلیلش رو نپرسیدم همونوقتی که اشکاتو زمان رفتنت دیدم
نپرسیدم واسه این که توهم ازمن نپرسیدی مگه ازدوری دستام توی شبهات نترسیدی
سکوت آخرت میگه تو از رفتن پشیمونی به عشق من تومحتاجی ولی هرگز نمی مونی

https://www.academytaraneh.com/11384کپی شد!
1130
۱۸