بگو نه

بگو نه

به عشق و عادت بگو نه به شبای ظلمت بگو نه

به عشق و عادت بگو نه

به شبای ظلمت بگو نه

تو به فرجام سیاه اعتماد

به شب, دنج, خیانت بگو نه

 

تو به این همه حماقت بگو نه

به شبای سرد وحشت بگو نه

تو نگاه فصلی این آدما

به بهار این جماعت بگو نه

 

تو به این طنز عدالت بگو نه

رد شدن از رو جنایت بگو نه

تو به این همه وقاحت

به عاقبت این حکایت بگو نه…..

بگو نه…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

551
۱۰
۲
۶