سلام،کودکانه

سلام، کودکانه

سلام به دوست و غریبه آشنا بچه های با اَدب هرکجا سلام به زیبایی رنگین کمون به بچه های باهوش و مهربون

سلام به دوست و غریبه آشنا
بچه های با اَدب هرکجا

سلام به زیبایی رنگین کمون
به بچه های باهوش و مهربون

سلام با عطرِ خوش نعنا پونه
به نوگلای خوشگل و نمونه

سلام که از اسمهای خوب خداس
خدای مهربونی که راهنماس

به همه  بچه های خوب و شیرین
به غنچه های خوشگل و نازنین

یه عالمه گلای نازِ شَبو
تقدیم صورتای ماهِ خوش رو

https://www.academytaraneh.com/113805کپی شد!
604
۱