چهره ی سالِ من

چهره ی سالِ من

بذا تا گُل بشم، گل پیراهنت؛ واسه بوئیدنِ بوی عطرِ تنت

بذا بارون بشم، تنِ تن پوشِ تو؛ تو در آغوشِ من، من در آغوشِ تو
یا نسیمی بشم، بوسه ای از لبت؛ یا توو شب های تو، ماهِ کوی شبت
یا که سنجاقِ سر، دست در موی تو؛ عاشقِ روی تو، چشمِ جادوی تو

این دل اون دل نکن، باد و بارون و سَن_جاقت و ول نکن،این دل اون دل نکن….

 

بذا تا گُل بشم، گل پیراهنت؛ واسه بوئیدنِ بوی عطرِ تنت
یا که انگشتری تووی انگشت تو؛ دست در دست تو،پشت به پشت تو
یا یه احساس ناب تووی کنج دلت؛ منو بیرون نکن، آخه دنجِ دلت

این دل اون دل نکن، گل و انگشترو، حستو ول نکن، این دل اون دل نکن….

 

اگه حتی برام غیر ممکن بشی یا واسه عاشقت درد مزمن بشی
هر کاری میکنم تا بشی مالِ من، مُد امسالِ من؛ چهره ی سالِ م

https://www.academytaraneh.com/113798کپی شد!
215