ترانه «جای خالی»

جهت چاپ در مجله باترانه-شماره نوروزی

«جای خالی»

مثه سربازی که زخمی شده تو جنگ دارم
با خودم، با، زندگی با سختیاش می جنگم
زندگی فرصت خندیدنو از لبم گرفت
من برای روزای خوب و خوشش دلتنگم
کاش یکی پیدا می شد دنیامو زیر و رو می کرد
چی می شد معجزه شه غصه ها نابود بِشَن
مشکلات من بیچاره چه ریز و چه درشت
با سیگارا پک به پک بِرَن هوا دود بِشَن
واسه داشتن یه همزبون دلم پر می کشه
من یه مَردم چجوری با تنهایی کنار بیام؟
خیلی وقته با خودم دارم کلنجار میرم
جای عشق تو زندگیم خالیه، من عشق می خوام
(عاشق چشم سیاه تو شدم اینو بفهم)

آزاده سالمی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

171