کاش

بغض تا زیر گلو آمده از دوری تو
کاش میشد که در آغوش تو هق هق بزنم

کاش میشد که در این حالت و با دیده تر
حرف از موی تو و باد موافق بزنم

کاش میشد که دم عقربه ها را گره زد
تا زمان باشد و حرف از دل عاشق بزنم

کاش میشد که من بی همگان از پی تو
قدمی با تو در این دشت شقایق بزنم

کاش میشد که به جای سخن دوری تو
تو حقیقت شوی و شرح حقایق بزنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

230