حوض نقاشی …

چشات آرامش محضه شبیه حوض نقاشی چی میشه که یه بارم تو توو قلب نیمه جون جاشی ...

چشات آرامش محضه
شبیه حوض نقاشی
چی میشه که یه بارم تو
توو قلب نیمه جون جاشی

به چشمات خیره می مونم
مثه دیوونه ها هر بار
چقدر خوبه تورو می خوام
چقدر خوبی توو هر دیدار

چی تو چشمات داری که دلم درگیر چشماته
یه مجنونم یه آواره دلم عمری هوا خواته
تمومه آدمای شهر توو دریای چشات غرقن
یه جادویی توو چشمات هست که این مردم نمی فهمن

تو با معجزه ی چشمات
منو درگیر خودت کردی
چی تو چشمات داری که
منو پیر خودت کردی

تو کاری با دلم کردی
که من عاشق چشماتم
هنوزم گیج یک شوخی
توو شطرنج چشات ماتم

چی تو چشمات داری که دلم درگیر چشماته
یه مجنونم یه آواره دلم عمری هوا خواته
تمومه آدمای شهر توو دریای چشات غرقن
یه جادویی توو چشمات هست که این مردم نمی فهمن

https://www.academytaraneh.com/113238کپی شد!
303