برگرد دیوونه …

چرا ساکت شدی بازم چرا گوشیت خاموشه با کی می گردی این روزا چی داره می گه توو گوشت ...

چرا ساکت شدی بازم
چرا گوشیت خاموشه
با کی می گردی این روزا
چی داره می گه توو گوشت

با کی می گردی این روزا
چجوری توو دلت جا شد
بهت دوست دارم میگه
می گیریش تووی آغوشت

چجوری آخه می تونی
چجوری تو دلت میاد
داری می ری بدون من
دارم می شم فراموشت

نمی دونم چجوری شد
چجوری من گمت کردم
ولی هر کی ازم پرسید
می گم که من ولت کردم

تو رو واسه هوس می خواد
بیا برگرد دیوونه
بیا برگرد دل تنگن
در و دیوار این خوونه

بیا برگرد می دونم
که اون با تو نمی سازه
بیا برگرد دیوونه
درای خوونه روت بازه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

121