ترانه ای خاص

گمشده ی شهر

ای گمشده ی شهر،شب کوچه به کوچه،دنبالِ توگشتم
سرگشته وحیران،درنم نم باران،هرکوچه ازاین خانه به آن خانه گذشتم
شایدکه توآیی، در رابگشایی
ای وای تو إِی گمشده یِ شهرکجایی؟
من درپیِ توآمدم،رفته دگرطاقتم
بس که ازاین خانه به آن خانه دویدم
این دل شده دیوانه ات،هست کجاخانه ات
من که دراین شهرنشان ازتوندیدم
ای گمشده یِ شهر،باران زده این ابر
برخانه یِ تو،،کاش که بودم
بوی نم باران،عطرخوش ریحان
پیچیده درخانه ی تو کاش که بودم
وقت است بیایی
بس است جدایی
ای وای تو اِی گمشده یِ شهرکجایی؟؟؟؟؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113013کپی شد!
655