بی خداحافظی رفتم

میرم ازدیارتوبا بغضه توی حنجره
میرم ونمیبینم من تورو ازتوپنجره
ای خداحافظیه من
سکوت تلختو بشکن
دیگه ازتبارعشق هیچکی به اینجانمیاد
توی لحظه موندم وپس چرافردانمیاد
آخه من غرورمو بدست دنیانمیدم
سهممومن دیگه ازسختی دنیاکشیدم
ای خداحافظیه من
سکوت شب روتوبشکن
دلم ازتلخیه خاطرات تو خسته شده
پلکام ازبس پریدرپرزدوپیدانشدی بسته شده
بی خداحافظی رفتم
ازاین کوچه دیگه خستم
توبه دل نگیراگه دست تونیست دیگه تودستم
باورم نمیشدای وای
منواصلاتونمیخوای
من که میرم ولی ای کاش
کم بشه ازغم ودرداش
دورعاشقی رومن یک خط قرمزکشیدم
بی وفاترازتومن توعمرم هرگزندیدم
عشق رومن ندیدم وبدجوری ازعشق بریدم
آه آمون اززمونه
اونکه میخوای همونه
ولی انگارتودلش یک کسی دیگه بااونه
ای خداحافظیه من
سکوت تلختوبشکن
دیگه ازتبارعشق هیچکی به اینجانمیاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112907کپی شد!
461
۲