بی قراریم

بی قراریم

راه برگشتی نداریم

هر دو خسته،هر دو تنها

نمی گم مقصر هستی

اما من بریدم اینجا

پشتمون خالیه از هم

با غریبه ها می گردیم

عاشقی دیگه قشنگ نیست

وقتی با هم  نمی خندیم

تو دروغ میگی می دونم

من واست یه عمر مردم

الکی میگی عزیزم

من که گولتو نخوردم

من دیگه حسی ندارم

حتی رفتن توی جاده

یا نشستن زیر بارون

یا به آهنگی که شاد

ما همو اینجوری کردیم

مثل یک تیک تاک ساعت

منتظر شدیم تا چی شه؟

هردومون بشیم یه عادت؟

صحبت از حرف حساب

ما دوتامون فرق داریم

کافیه ،این رابطه مرد

وقتی هر روز بی قراریم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112525کپی شد!
410