دلداده

من عاشق ودلداده ی آن طرزنگاهت
حاشاشده ام شیفته وچشم به راهت
میگویم ومی دانی تو ای یار
دیریست که این دل شده است غرق گناهت
حاجت زتو دارم،یاری ونگارم
دوستت دارم،دوستت داااارم
رویت همه زیبایی
پاکی وفریبایی
وقتی که تومی آیی
رفتس(رفته است)قراااارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

281
۱