سلام جدایی

چرا حس میکنم دیگه تمومه
همون عشقی که از قلبامون اومد
تو میگفتی به من دوستت دارم
چرا حرفت دیگه یادت نیومد
چرا حس میکنم راهت جدا شد
دیگه هم پای من عاشق نبودی
چرا چشمات دیگه سردن عزیزم؟
مگه بهار قلب من نبود؟
جهانم با تو فردوس برین بود
تو رویای شب تارم بودی
تو گفتی این جهان تنها دوروزه
چرا عشق دو روزم رو سوزوندی؟
برو ای نارفیق تنها سلامت
سلامم را به عاشق ها برسان
بگو من بودم اون یار جفاکار
منو از درد هجرانت نترسان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: