علاقه

علاقه

به تو ابراز علاقه مشکله توی هر لحظه ی زنده بودنم سخته واسم که بگم دوست دارم از خجالت شده خیس پیرهنم وقتیکه چشاتو میبینه چشام زلزله میشه تووی وجود من انگاری توو دستای یه پنبه زن رشته رشته میشه تار و پود من

به تو ابراز علاقه مشکله
توی هر لحظه ی زنده بودنم
سخته واسم که بگم دوست دارم
از خجالت شده خیس پیرهنم

میشنون صدای قلبمو همه
وقتی توو چشای تو خیره میشم
شده مثل یخ دو تا دستای من
ولی انگاری یه کوه آتیشم

صد هزار بار شده رو به آینه
وایسادم حرفامو تمرین کردم
واژه هامو پای تو سر میبُرم
بهترین جمله رو گلچین کردم

نه ادا نکرده حق مطلبو
هیچی مثل جمله ی دوست دارم
شایدم باشه ولی پیش نگات
نمیتونم چیزی به یاد بیارم

وقتیکه چشاتو میبینه چشام
زلزله میشه تووی وجود من
انگاری توو دستای یه پنبه زن
رشته رشته میشه تار و پود من

نه نمیشه ، پیش تو کم میارم
نمی خوام ببینی رنگ زردمو
میرم و بزرگترم رو میارم
مادرم واسه تو میگه دردمو

میگه قاپ بچمو دزدیدی
تو می فهمی که اسیر عشقتم
وقتی راز دلم رو فهمیدی
نشونم میدی تو خندتو یه کم

به تو ابراز علاقه مشکله
توی هر لحظه ی زنده بودنم
سخته واسم که بگم دوست دارم
از خجالت شده خیس پیرهنم

محمدرضامحمدی شیدا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: