میلاد ماهیار

ایستگاه

به شهری که بی ساعته فکر کن قطاری که بعد از تو خاموش شد به این ایستگاهی که بعد از سفر روی نقشه مرد و فراموش شد

اخبار امروز مثل هر روزه

از قتل ساعت‌ها خبر می‌ده

از قاتلی که رفت از این شهر

تصویر مفقود الاثر می‌ده

با آخرین سرنخ نگاه تو

در قاب عکسی کهنه رسوا شد

در گوشه عکسی که ساعت مرد

رد قطاری تازه پیدا شد

به شهری که بی ساعته، فکر کن

قطاری که بعد از تو خاموش شد

به این ایستگاهی که بعد از سفر

 روی نقشه مرد و فراموش شد

اخبار امروز مثل هر روزه

از قتل ساعت‌ها خبر می‌ده

در ایستگاهی که تو را کم داشت

تصویر مفقود الاثر می‌ده

این قتل عمدی نیست می‌‌فهمم

اما نگاه شهر غمگینه

کار مسافر رفتنه رفتن

جرم مسافر خیلی سنگینه

به شهری که بی ساعته، فکر کن

قطاری که بعد از تو خاموش شد

به این ایستگاهی که بعد از سفر

روی نقشه مرد و فراموش شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: