ترانه

آواز آزادی

از حال ما نپرس تلخ کامیم همه بـرای پـر زدن یک آسمان کمه

از حال ما نپرس
تلخ کامیم همه
بـرای پـر زدن
یک آسمان کمه

من بـاورم شده
تبر بَرنده نیست
جنگل محل هیچ
گرگ درنده نیست

تو بـاورت شود
پیروز شود امید
آوازِ آزادی
روزی شود شنید

من خوابی دیده ام
پیروز، ما می شویم
بـا اتحـاد و جِـد
راهی که می رویم

رویای یک وطـن
فاقد دزد و کیـن
ملت به زنـدگی
فارغ ز رنگ و دین

تساوی حقوق
مابین مرد و زن
چه رویایی شده
این بوده خواب من

من خوابی دیده ام
شکسته هر قفس
جلادی ورشکست،
آزادی بود و بس

صــدای قهـقـه
از خانـه ها بلنـد
بجـای نوحـه ها
تـرانـه و لبـخنـد

من خواب دیده ام
ما سبـز می شـویم
از ایــن زمستــان
مـا رد می شـویـم.

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112186کپی شد!
373