" حـسـه شـاعـرانـه "

" حـسـه شـاعـرانـه "

شـب تـو آغـوش تـو آروم مـیـشـه  بـا هـمه دنـیـا مـهـربـون هستـی بـا تـو بـارون دیـوونـه ام مـی کـنـه  بـا ابـرو بــاد و بـارون  هـمدسـتی

” حـسـه شـاعـرانـه “

آدمـا مـی گـن غـروب جـمـعـه

  واسـه هـمـه غـم داره دلـگـیـره

واسـه مـن امـا هـمـه غـروبـا

 تــو بـاشـی دلـم آروم مـی گـیـره

 

صـدات روحـمـو جـادو مـی کـنـه

حـالـمـو هـمـیـشه خوب می کنه

وقـتـی بـهـم خـیـره مـی شـی

 چـشـمـات مـنـو مـغـلوب مـی کنه

 

  فـصـل هـا کـنـارت خــاطـره ســازه

 دریــا تـو چـشـمـات خـیال انـگـیزه

بـاد تـو مـوهـای تـو زیـبـا مـی شــه

 خـورشـیـد تـو دسـتـای تـو نـاچـیـزه

 

قـدمـات رو بـرگـهـای پـایـیـز

  بــرام حــس شــاعـرانـه داره

هـرچـی از تـو بـنـویـسـم کـمه

تـو لـبـخـندت صـد تـرانـه داره

 

شـب تـو آغـوش تـو آروم مـیـشـه

بـا هـمه دنـیـا مـهـربـون هستـی

بـا تـو بـارون دیـوونـه ام مـی کـنـه

بـا ابـرو بــاد و بـارون  هـمدسـتی

 

 

#بهزاد_قورچیان

نوشته شده در تابستان ۱۳۹۵

*این #ترانه آماده واگذاری می باشد *

https://www.academytaraneh.com/111696کپی شد!
1033
۱
۶