منطقی نیست (شعرنو)

منطقی نیست

اما

گاهی

آنقدر دوست دارم جلوی چشمانم باشی

که حتی

در فاصله ی پلک زدن هم

دلم برای دیدنت تنگ می شود

باور کن

عشق که منطق سرش نمی شود

این حجم از دلتنگی را که گفتم

با لبخند گفتی:

نداشتنم را تمرین کن!

نفسم را حبس کردم………….نشد

نداشتنت

خیلی منطقی

مرا می کُشد

خیلی منطقی…

 

#مهدی_دمیزاده

https://www.academytaraneh.com/111694کپی شد!
426