گل رز

گل رز

گل رز قرمزه، نیلوفر، آبی ولی نه تا حد رنگینی تو شکر شیرینه اما نه تا اون حد که میگم از تو وو شیرینی تو...

خیلی وقت پیش توو اون جشن عمومی

که روز فارغ التحصیل شدن بود
تو گفتی تا که بنویسم یه چیز توو

یه دفتر که رو برگش اسم من بود

گل رز قرمزه، نیلوفر، آبی

ولی نه تا حد رنگینی تو
شکر شیرینه اما نه تا اون حد

که میگم از تو وو شیرینی تو

تووی راه دبیرستان که دور بود

دیدم مهری تو وو اردیبهشتم
اینم خوب یادمه اون روز خرداد

توی یک دفترت شعری نوشتم

گل رز قرمزه، نیلوفر، آبی

ولی نه تا حد رنگینی تو
شکر شیرینه اما نه تا اون حد

که میگم از تو وو شیرینی تو

ما دور افتادیم از هم تا که میشد

تو پیدا کردی یک همدم دوباره
برا من نامه دادی بعد چن وقت

منم پاسخ دادم بازم دوباره

گل رز قرمزه، نیلوفر، آبی

ولی نه تا حد رنگینی تو
شکر شیرینه اما نه تا اون حد

که میگم از تو وو شیرینی تو

یه روزی دخترترو جایی دیدم

که واسه مثل تو بودن حریصه
میدونم که یه روز یکی مث من

میون دفترش باز مینویسه

گل رز قرمزه، نیلوفر، آبی

ولی نه تا حد رنگینی تو
شکر شیرینه اما نه تا اون حد

که میگم از تو وو شیرینی تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111566کپی شد!
349
۲