موهات

من منکر حرفای فرهادم، کی رو زمین قدِّ تو شیرینه؟! مجنون یه چیزی گفته اون موقع پیشِ تو کی لیلی رو می بینه؟!

موهاتو
هر شب با من
روی یه بالش بریز که عطرش تو نفسایِ من بپیچه
بباف بانو
صاف نریزش
که تاب و پیچِش به پَر و پایِ غمِ شبایِ من بپیچه

ای جان، چه خوبه زیرِ این بارون
هم شونه رفتن، هم قدم بودن
وقتی که دستات توی دستامه
حالِ منو مردم نمی دونن

دستِ من و
موهای تو
بارون که زد
دیوونه شو

هِی نُت بگیر
از نم نمش
دس ور ندار
پا پس نکش

من منکر حرفای فرهادم،
کی رو زمین قدِّ تو شیرینه؟!
مجنون یه چیزی گفته اون موقع
پیشِ تو کی لیلی رو می بینه؟!

موهاتو
هر شب با من
روی یه بالش بریز که عطرش تو نفسایِ من بپیچه
بباف بانو
صاف نریزش
که تاب و پیچِش به پَر و پایِ غمِ شبایِ من بپیچه

https://www.academytaraneh.com/111540کپی شد!
485