بی رحمِ عاشق کُش…

بی رحمِ عاشق کُش....

بارون وبورانی، طاعون و طوفانی
دردوبلایِ تو، رو تخته یِ سینَه م
وقتی کنارِ تو ،حال بدم خوبه
طوفان شه میرقصم، رو موجا میشینم…
تازندگی کردن، یعنی کنار تو
با زندگی خوبم، بازنده شم بردم
پیشِ تو میمونم، پیش تو میمیرم
رو این وفاداریم ،به تو قسم خوردم….

بی رحمِ منطق کش، عاشق کشِ خونسرد

باهر دلیلی که، دوس داری خوارم کن

من عاشق اینم ،بازم دچارت شم

بازم کنارم باش، بازم دچارم کن….

زخمم بزن زخمات، خیلی نمک داره
این دردو دوس دارم، خدا خبر داره
بازم بسوزون و، آتیش به جونم کن
تا شعله های عشق، دنیا رو برداره….
دنیای درگیرم ،درگیر دنیاته
باید بجنگم تا ،شاید اسیرت شم
هیچ وقت نمیخواستم ،تاجِ سرِت باشم
هرکاری کردم تا ،خاکِ مسیرت شم….

“بی رحم منطق کش عاشق کشه خونسرد

با هر دلیلی که دوس داری خوارم کن

من عاشقِ اینم بازم دچارت شم

بازم کنارم باش بازم دچارم کن….

https://www.academytaraneh.com/111354کپی شد!
410
۱