برف اومد

به یادت افتادم
وقتی که برف اومد
یکریز مثل ابر
چشمام به حرف اومد!

با شالی که از تو
مونده زدم بیرون
بارون تر از بارون
داغون تر از داغون

بعد از تو این بغضو
خیلی کِشش دادم
دیگه ته خطم
از نفس افتادم

من عاشقت بودم
تو عاشقم کردی
خودت بِهِم گفتی
می ری که برگردی

من باورت کردم
چشمام به در خشکید
این خونه بعد از تو
با شونه هام لرزید

یکریز می بارم
با بارش این برف
هی پچپچه می شه
زیر لبم این حرف:

چه جوری سَر کردی
دور از جنون من؟
جوگندمی شدن
موهات بدون من…

#مهدی_دمیزاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111325کپی شد!
329