مفقود الاثر

مفقودالاثر

مفقودی و بازم اثر داری نیستی ولی حال و هوات اینجاس همیشه قهرمان من هستی تو خونمی از خونمون پیداس
اونقد جنون عشق اونو برد
دریا شدش مجنون و دیوونش
وقتی گرفت اونو تو آغوشش
رفت پیکرش اما نرفت خونش
اونقد جنون عشق اونو برد
چشمای مجنون و بهش دادن
برای خاکش با جزیزه موند
برای خون لیلا رو بش دادن
مفقودی و بازم اثر داری
نیستی ولی حال و هوات اینجاس
همیشه قهرمان من هستی
تو خونمی از خونمون پیداس
واسه وطن جونتو میدادی
روی تنت رد یه رگباره
با پای تو میدون مین امنه
دیوونگی هم عالمی داره
درسته ما جوون امروزیم
ولی برات مثه فریدونیم
تا پای ناموسی وسط باشه
قسم به اسمت مرد میدونیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: