ترانه كودك

ترانه کودک

سلام سلام به خورشید
که باز دوباره تابید

خدافظ ای رختخواب
ملحفه و تختخواب

سلام به تو صبحونه
تو ای دوستِ نمونه

کنارِ توست که کم کم
قوی شدم یه عالم

سلام به کیف و کولَم
به دفترای لولَم

به کفشِ بازیگوشم
به شلوار و رو پوشم

رسیده وقتِ رفتن
پس شما رو می پوشم

خدافظ ای خونه جون
می خوام برم مَهدِمون

مهدِمونو دوست دارم
خیلی اونجا خوشحالم

می رم به سمتِ اونجا
خدافظ ای بچه ها

می رم به سمتِ اونجا
خدافظ ای بچه ها

از این نویسنده بیشتر بخوانید: