بروز رسانی

گلم بیدار شده؛بلبلم بیدار شده

ترانه کودکانه

مریم کوچولو با عطر چایی، از خواب ناز بیدار می شه یه روز جمعه /
می بینه عصره، مامان و بابا ، کنار آبجی نشستن روی کاناپه /

سلام باباجون، سلام مامان جون! یه وقت ندی مامان بهم چایی زنجفیل ! /
[مامان:]سلام عزیزم، چشم، ای گل من! ای بلبلم ، بیدار شدی از خواب پاستیل؟! /

[بابا:] اول بشوره صورت و دستاش ، بعد بِش می ده هر چی بخواد مامان زیباش /
مریم می گه: « چشم ! » می ره دستشویی ، می آد می شینه کنار خواهری مهساش /

بابا می خنده ، مامان می خنده ، مریم و مهسا می خندن ، خوشحال و شادن /
چشما رو بستن ، آرزو کردن ، از غم و غصه ی دنیا همه آزاد شن

#فرزادجهانبانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • ویرایش نهایی شعر که به زودی جایگزین می شود: مانی کوچولو با عطر چایی، از خواب ناز بیدار می شه یه روز جمعه می بینه عصره، مامان و بابا ، کنار آبجی نشستن روی کاناپه سلام باباجون، سلام مامان جون! یه وقت ندی مامان بهم چایی زنجفیل ! [مامان:]سلام عزیزم، چشم، ای گل من! ای بلبلم ، بیدار شدی از خواب پاستیل؟! [بابا:] اول بشوره صورت و دستاش ، بعد بِش می ده هر چی بخواد مامان زیباش مانی می گه: « چشم ! » دست و رو شسته ، می آد می شینه کنار خواهری مهساش بابا می خنده ، مامان می خنده ، مانی و مهسا می خندن ، خوشحال و شادن چشما رو بستن ، آرزو کردن ، از غم و غصه ی جهان همه آزاد شن