فراموشت کنم هر گز

فراموشت کنم هر گز

ترانه فارسی عربی و به سبک عربی

اشلفاک اتزید بحزانی، هواک امغیّر الوانی
افراگک واللّه اذّانی ، اشتضن انساک
ویّاک ارید اویاک ، ما تحمّل الفرگاک
دنیا او نار
***
چرا قلبمُ سیاه کردی ، چرا عشقمُ تباه کردی
در حقّم گناه کردی ، جفا هر گز
وای دلم چه بدبختِ ، دوریت برام سخته
یه دنیا زار
***
بعد ما بیّه اجر حسرات ، بس گلبی عدل ما مات
امسافر ما تجی هیهات ، امن اموت ابلاک
***
غم و غصّه نخور قلبم ، دارم می میرم از دردم
تو سفر مونده آهنگم ، یه عشقِ پاک
***
عذابک هدّم ابحیلی ، ما یذکر سهر لیلی
اصیح احاه یا ویلی ، صعب طرواک
علمنی الزمان انسه ، گاضی عمری بالخنسه
اعتذر و ارجاک
***
عذاب و دردِ درمانی ، و بی خوابی و زندانی
دلم با آهِ قربانی ، همش آزار
زمان پندی به دل داده ، فراموشی و سر باده
ببخش انگار
***
الگمر بنجومه متعلّی ، ابوسه او هوه متخلّی
جماله ابسدر متهنّی ، ذهب و الماس
***
یه ماهی در جهان تنها ، یه بوسه تو لبش پیدا
تو سینه خندها زیبا ، طلا و الماس
***
جاسم ثعلبی (الحسّانی) ۲۰/۰۲/۱۳۹۷

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110715کپی شد!
652