کجــــا داری میـــای بـــارون… ؟!

کنــــار برکـــه ی مهتاب

رها کردم غمـــو آسون

زمیـــــــن لبریز اندوهه

کجا داری میای بارون؟

 

نیـــــــــا باور کن این پیله

به این حسرت نمی ارزه

تو این تنهـــــایی مفرط

دلم از سایه می ترسه

 

به جون چشمــــــای دریا

به جون چهره ی خورشید

دلم اینجا به جز نفـــــرت

از آدم برفیـــــــــــا نشنید

 

منــــــم از روی اجبــــــــاره

اگه با غصــــه می مــــونم

نیا بارون… برو… برگــــــرد

پشیمون میشی میدونم… !

https://www.academytaraneh.com/11061کپی شد!
1415
۵۱