((به تو نگاه میکنم))

به تو نگاه میکنم
به باغ سبز آرزوم
تو چشم اقیانوسی که
آروم نشسته روبروم

به تو نگاه میکنم
خدای من چه لذتی
هنوز نمیدونم که تو
خیال یا حقیقتی

گاهی یه حس تازه و
گاهی م از رو عادته
تو پچ پچ ثانیه هام
همیشه از تو صحبته

به اسم تو که میرسه
جشن جنون من بپاس
موهای تو بوره ولی
شب سیاه شاعراس

به اسم تو که میرسه
به سیم آخر میزنه
آوازه خون شهرمون
رو صحنه پر پر میزنه

حالا که اینجایی بزار
روسری تو باد ببره
هوای این هوس منو
میکشه سمت پنجره

داشتن تو یه تیکه یخ
تو دست یه گرمازده س
مثل یه کولی که تو خواب
دختر خان دهکده س

احساستو به همه کم
به من فقط زیاد کن
ازینجای راهو به بعد
به قلبم اعتماد کن
********
به تو نگاه میکنم
فقط سکوت میکنم
به من نگاه کن ببین
که آرزوت میکنم

https://www.academytaraneh.com/110436کپی شد!
477
۲
۲