او

.او بهترین معشوق دنیا بود
من را همیشه بهترین میدید
فکر و خیالش من فقط بودم
با من فقط میگفت و میخندید
او بهترین معشوق دنیا بود
وقتی که در دل عشق من را داشت
از من جدا هرگز نمیگردید
هرلحظه بامن گام برمیداشت
آنقدر اورا دوست دارم که
با چشم او گشتم شراب آلود
هرروز برمن عشق میبارید
او بهترین معشوق دنیا بود
هرلحظه بامن بود و بی وقفه
دربوسه بازی غوطه ور بودم
درچشمهایش غرق می گشتم
از کل دنیا بی خبر بودم
من از نوازش های عشق او
چون گل شکوفا می شدم هرروز
در امن آغوش پر از عطرش
خورشید هم می شد شراب افروز
او بهترین معشوق در دنیاست
از من جدا هرگز نخواهد گشت
این شعر تقدیر خداوند است
رخ می دهد بی رفت و بی برگشت
.
#جهانبخش_قلم_میرزایی
۱۳۹۷/۱/۱۳۶

https://www.academytaraneh.com/110291کپی شد!
منبع
448
۲
۱