باهارِ شیراز اومده

نسترن ناز اومده
بُ سازو آواز اومده
تو کوچا جار بزنین
باهار ِشیراز اومده

سَمَنی ا ُوی سمنی
بیُون بُو هم ،هم بزنین
همه نیّت بُکنین
غَمارِ بر هم بزنین

شب عیده پولاتون
ایشالو که سکّه بشه
شاچراغ مدد کنه
قسمتتون مکّه بشه

کاشکی غم سنجدی شه
شادی برامون بومونه
صِدُویِ خَندِی بچامون
بِرِه توُ هفتو خونه

مثه ماهی قرمزا شن
بپرن بالُو پُویین
تو ایی سبزه ها بِپلکَن
مثه سیب ،سرخ و شیرین

سیرو سرکه شد دِلوم
تُ ایی که از را بِرِسی
فال حافظ زدَمو
نگفته رازوُم به کِسی

نسترن ناز اومده
بُ سازو آواز اومده
تو کوچا جار بزنین
باهارِ شیراز اومده

#زهره_پوربابکان

عیدتون مبارک

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110137کپی شد!
676