فقرعشق

فقرعشق

گاهی دچارفقرعشق وتنگدستی احساس میشوم،

بی هوا،یاد تومی افتم…!

واز لبخندتو وام می گیرم…

آیامن واجدشرایط ،برای این وام هستم؟!….

تمام قلبم مراضمانت میکنند،

که مستحق تمام تو اَم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: