می دَرم ....می دَری ....می دَرد

دَریده

 

 • میشود کند لباس از تن با
 • حرص گریه های بعد از تو
 • زیر دوش دوباره یخ کردو
 • درد دست و پای بعد از تو
 • میشود اسیر دستای
 • رخت تیره های خود باشی
 • هی سیاه بپوشیو دور از
 • بیست و چند رنگ مداد نقشی
 • هی خیابان را قدم قدم بروی
 • سمت ناکجای دور رویایت
 • هی بریده بریده حرف بزنی
 • حرف بودو نگفته چشم هایت
 • نصفه شب را به کوچه ها بدوی
 • با جنون و گریه راه بروی
 • تا که میتوانی داد بزنی
 • مرده باشی مرده ی عصبی
 • تا همیشه توی خود باشی
 • مثل لاک پشتی بریده از پایش
 • پای رفتن نداشته باشی تا
 • پا بزاری میان چشم هایش
 • زندگی سیاه سفید باشد
 • رنگ رخ و سفیدیه موهات
 • یک کمر خم کنی درست مثل
 • پیچ تند کمان ابروهات
 • مشت مشت به صورتت بزنی
 • خود زنی کنی زمین بخوری
 • روز و شب منتظر بمونی و حیف
 • هیچکس بهت نگه چطوری ؟؟؟
 • میشود ! میشود ! به خدا میشود
 • زنده باشی زندگی نکنی
 • گرگ باشی آخرش دریده شوی
 • گرگ باشی درنگی نکنی…..
 • .
 • .
 • .
 • #علی یاری

 

https://www.academytaraneh.com/109757کپی شد!
644
۲