بِبُری

بِبُری

شده بی تاب شوی تاب نباشد، بِبُری
تشنه ی آب شوی آب نباشد ،بِبُری
در دل ابر سیه خسته شوی بغ بُکنی
چَشم بَرهم بِزنی خواب نباشد،بِبُری
شده قلبت ضربانش بزند بالاتر
زندگی زجر دهد، باب نباشد ،بِبُری
شده طعم لبت از دلهره دلبریز شود
مرحمی جز خود عُناب نباشد،بِبُری
هر دم از درد دلت آه شرربار کِشی
بر دلت محرم وهاب نباشد،بِبُری
شده دیوانه شوی شعر بگویی شاید
تاب گیر‌ی و ولی تاب نباشد،بِبُری
حال بیگانه ی خود را به قلم وصله زنی
که غزل ناب ،ولی ناب نباشد،بِبُری

https://www.academytaraneh.com/109734کپی شد!
605
۴
۱