پای/تخت

پایْتختِ دود و
قحطیِ اکسیژن
ریه ها کربن سوز
سرفه هامون مُزمن

دنده ها لج کردن
خیابون بند اومد
گوشمون لبریز از
بوق های مُمتد

وعده های مُفتو
حزبِ بادا بادیم
ما جَوونیمونو
توو ترافیک دادیم

زنده ایم، می خندیم
با توموری بدخیم
آخرش میفهمیم
زنده نه! جون کَندیم

کروموزوم هامون
غرقِ خود آزاری
ژنِ الافیمون
وارثِ بیکاری

این تمدن دائم
بوی دود میگیره
شیمیایی میشیه
هر نفس میمیره.

#مهدی_دمیزاده
#این_روزها
#تهران

280
۳
۱