سالگرد عاشقانه ها

سالگرد عاشقانه ها

گذشت یکسال با رویای شیرین گذشت یکسال با حُرم نفس هاش گذشت از جاده ی قلبم همیشه تپش با کاروان عمق حرفاش ....

گذشت یکسال با رویای شیرین
گذشت یکسال با حُرم نفس هاش
گذشت از جاده ی قلبم همیشه
تپش با کاروان عمق حرفاش
نوازش هاش ستون دین من بود
نگه دارنده ی آیین من بود
کسی که عاشقه تو این زمونه
یه معجزست که آیینش بمونه
چقدر آیین من آیینه ای بود
محبت کردمو بازتاب شد زود
فقط من رو به من ترجیح دادش
چقدر خوبه که باشم در کنارش
برای زندگی با شور و امید
یکی بوده فقط مفهوم خوشید
شاید میپرسی کی بوده بهانم
تویی تو سومین شخص ترانم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109472کپی شد!
409