####

عشق دانشگاهی

####

☔️
هنوز سال هشتاد و نُه یادمه!
دانشگاه شهید اشرفی اصفهان
هنوز ترم یک بودمو اون ورا
فقط کار میکردم توی رستوران
.
هنوز خستمو کلی بار رو تنم
تو خوابگاهِ ذلت تو تنها بمـــون
یه لحظه خودتو ببین و بخند
تو این لحظه ها رو غنیمت بِدوُن
.
چقدر این دلم پا به پای تو بود
تو راهروی سالن نگاهت به در
چقدر این حراست بهم گفته بود
دیگه دست اونو بگیــــــــرو ببر
.
چقدر دور میشی تو ازم بی هوا
رو تخته ندیـــــــــدی نوشتم نرو
حواست به من نیس به این لحظه ها
اگه رفتی هیچ وقت نبندش درو
.
دوستش داشته بودم ولی دیگه نه
نگاشو ببینم حالم بد میـــشه
یه لحظه تو اون حالتی دیدمش
که دستِ رفیقـــم توی دستشه
.
هنوز عـاشقش بودمو هستـــــمو
ولــــــی دیگه بایــــد از اینجا برم
زمیــــــــن و زمان و بهم ریختمو
که شاید هوایـــــــِش بره از سرم
.
#داریوش_شریفی

https://www.academytaraneh.com/109335کپی شد!
606
۴
۱