...

معشوقـه تـرین…

دلـم قنـج مـیره واسـه بچـه ای کـه گـاهی تـوی وجـودت لـوس میشـه رو بـانـد گـونـه هـات لبـهام وقتـی هـواپیـمای یـاک روس میشـه حـکومـت کـن همیـن طور بهـ دلـم بـا دیـوونـه بازیـا ی دختـرونـه ت حـواست نـیس کـه چـه آرامـشی رو بـرای مـن گـذاشتـی روی شونـه ت مـوهاتو با چشـات سـت کـردی بازم تمـاشایـی تـرین منـظره مـن تـو اینقـد جـاذبـه داری کـه بایـد بـرای دیـدن تو صـف ببنـدن مـنه مغـرور غـرورم آب میشـه باهـام هـر موقعـی کـه قهـر باشـی بـه تنـهایـی میـ تونـی کـه دلـیل همـه زیبـاییـه یـک شهـر باشـی تـو میتـونی دلیـل جنـگ باشـی دلیـل گـریهـ هاو بغـض یـک مـرد اگـه بودی عجیبـم نیـس کـه یوسـف شـاید توو انتخـابش شـک میـکرد تـو معشـوقه ترینـی بهتـری از تـمومـه قصـه ها معشـوقه هاشـون ثـریایـی و لیلایـی و شیـریـن مـنم شهـریارمو فـرهادو مجنـون

دلـم قنـج مـیره واسـه بچـه ای کـه

گـاهی تـوی وجـودت لـوس میشـه

رو بـانـد گـونـه هـات لبـهام وقتـی

هـواپیـمای یـاک روس میشـه

 

حـکومـت کـن همیـن طور بهـ دلـم بـا

دیـوونـه بازیـا ی دختـرونـه ت

حـواست نـیس کـه چـه آرامـشی رو

بـرای مـن گـذاشتـی روی شونـه ت

 

مـوهاتو با چشـات سـت کـردی بازم  تمـاشایـی تـرین منـظره مـن

به حـدی جـاذبـه داری کـه بایـد

بـرای دیـدن تو صـف ببنـدن

 

مـنه مغـرور غـرورم آب میشـه

باهـام هـر موقعـی کـه قهـر باشـی

بـه تنـهایـی میـ تونـی کـه دلـیل

همـه  زیبـاییـه یـک شهـر باشـی

 

تـو میتـونی دلیـل جنـگ باشـی

دلیـل گـریهـ هاو بغـض یـک مـرد

اگـه بودی عجیبـم نیـس کـه یوسـف

شـاید توو انتخـابش شـک میـکرد

 

تـو معشـوقه ترینـی بهتـری از

تـمومـه قصـه ها معشـوقه هاشـون

ثـریایـی و لیلایـی و شیـریـن

مـنم شهـریارمو فـرهادو مجنـون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی مهدی شفیعی

مهـدی شفیعـی،۱۲/۲/۱۳۷۶ از سال ۹۳شروع به نوشتـن کــردم.. و در نهایـت بغــض هایی کـه ترانـه شـدنـد.. چـون کـه خودم زخـم خورده ی عشـقم واسـم خیـانت واژه ی درده تو اکـثر شعـرای من تو هسـت یکـ تو کـه یک روزی ولـم کرده