موج خسته

توو چشمام یه دریاست
پر از موج خسته
که هر شب می کوبن
به پلکای بسته

 

سمیه مردانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

296