داری میری نرو

داری میری نرو / قلبِ من آشوبه
تو رو خدا برگرد / با تو دلم خوبه
دوسِت دارم جورى / دنیا بهت می گه
اگه داری می ری / این و دلت می گه؟
این خواهشِ منه / مونده تو این سینه
خونه دیگه مُرده / نوری نمی بینه
تو رو خدا برگرد / تو رو خدا بازم
این قلبُ آروم کن / دنیا تو مى سازم
برگرد از این آشفته تر… برگرد
می بینى داغونم / دیدی منو دلسرد
آره پشیمونم / من با تو می مونم
اشکِ منو دیدی / گفتی که می دونم
کافی نبود قهرت / رفتی منو بردی
همش به دل میگم / چوبِ چی یو خوردی
چشمِ منو دادی / به راه این کوچه
تا صبح نمى خوابه / توو فکرِ یک کوچِ
بدونِ آغوشت / دنیایِ تشویشم
گم می کنم خوابو / منم که گم میشم
دستام همش میگن / دستاشو ول کردی
یخ می کنن بی تو / بسّه دیگه سردی
تو رو خدا برگرد / بی تو همین روزا
میشم یه دیونه / توو این خیابونا
هوا چه بی رحمه / تا وقتی بارونه
بی تو منو دیده / داره مى خندونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: