برای آتنا

این منم ، زخمی شکسته شده
آتنا…دختر ایران
آتنا ربنا فی الدنیا
غیرت نازکی به این مردان

زندگی برای دختر شهر
اتفاقی است در خیابان ها
یا که بودنم کنار پدر
زندگی زیر لقمه ی نان ها

نان نگو مشکلاتمان نان نیست
زشت باش تا نبیندت مردی
پشت کنسرت و بی حجابی ها
می رود کنار هر دردی

مرد ، شکلِ دیگری از نَر
تو بکن شراره های آتش را
زشت باش تا نبیندت مردی
و دوباره چشم هرزش را

دخترهفت ساله می داند
خوب رسم امتحان ها را
آرزو چیست؟ یعنی چه؟
و خدا هست در آسمان ها

تف ، شرف و ناموس و
مدعی العموم پرونده
حکم اعدام ، تج تجا تجاوز ها
هیسِ خانمِ درخشنده

ما همه گم شدیم شاید ما
واژه های سخت انسان ها
چند بار ای معلمِ من!
رونویسی کنم از آن ها؟

و مصونیت خفته
توی بشکه های بی آبی
و تمام این ها هست
توی فرهنگِ منحطِ غربی

باز شیخِ نشسته بر منبر
مرگ بر نفوذِ فرهنگی
مرگ بر هر چیز جز ما
مرگ بر جماعتِ رنگی
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: