...

امپـراطوریه مغـرور…

تـو تـابلوی کـدوم نقـاش معـروفـی چـه رازی پشـت لبخنـدای زیبـاتـه ظـرافـت هـات بیـش از حـد معمـوله چـه ریـزه کاریایـی تـوی سیمـاتـه صـدات کـار کـدوم تنظیـم کننـده س که پـر از آرامـشو تکنـیک و احسـاسه کسـی هم هـس مگـه مـه روی شعـرای غـزل خیـز مـن عـاشق رو نشنـاسه تـو یـه ویتـرین پـر از چیـزای جذابـی از ایـن خـالی کـه رو لبهـات لـم داده هنـرمنـدانه ای اینقـد که معلـوم نیـس خـدا بـه چنـد نفـر زیبـایی کـم داده تُـ شنبـه س واسـه مـن هف روز هـرهفتـه باهـات بودن خـودش واسـم یـه تقـویمـه بـرای قلـب مـن که سخـت میخـوادت نبـودت بـدترین شکـل یـه تحـریمه دلـت یـه امپـراطوریـه مغـروره کـه میجنگـم ولـی تـا پـای تسخیـرش همـه رویـاهای خـوبی رو کـه دارم تـو میتـونی بشـی یـک روز تعبیـرش واسـه وصـف تو دیگـه شعـر کافـی نیـس واسـه چشـمـات بایـد آیـه نـازل شـه ساحـل اگـه باشـی عجیـبم نیـس مـاهی همـش دلتنـگ ساحـل شـه گاهـی تـو اینقـد خـواستنـی میشـی‌ شـک میکنـم اهـل زمیـن باشـی شـاید تـو اصـلا واسـه اینـ هستـی تا کـه نمـاد بهتـریـن باشـی .

تـو تـابلوی کـدوم نقـاش معـروفـی

چـه رازی پشـت لبخنـدای زیبـاتـه

ظـرافـت هـات بیـش از حـد معمـوله

چـه ریـزه کاریایـی تـوی سیمـاتـه

 

صـدات کـار کـدوم تنظیـم کننـده س که

پـر از آرامـشو تکنـیک و احسـاسه

کسـی هم هـس مگـه مـه روی شعـرای

غـزل خیـز مـن عـاشق رو نشنـاسه

 

تـو یـه ویتـرین پـر از چیـزای جذابـی

از ایـن خـالی کـه رو لبهـات لـم داده

هنـرمنـدانه ای اینقـد که معلـوم نیـس

خـدا بـه چنـد نفـر زیبـایی کـم داده

 

تُـ شنبـه س واسـه مـن هف روز هـرهفتـه

باهـات بودن خـودش واسـم یـه تقـویمـه

بـرای قلـب مـن که سخـت میخـوادت

نبـودت بـدترین شکـل یـه تحـریمه

 

دلـت یـه امپـراطوریـه مغـروره

کـه میجنگـم ولـی تـا پـای تسخیـرش

همـه رویـاهای خـوبی رو کـه دارم

تـو میتـونی بشـی یـک روز تعبیـرش

 

واسـه وصـف تو دیگـه شعـر کافـی نیـس

واسـه چشـمـات بایـد آیـه نـازل شـه

ساحـل اگـه باشـی عجیـبم نیـس

مـاهی همـش دلتنـگ ساحـل شـه

 

گاهـی تـو اینقـد خـواستنـی میشـی‌

شـک میکنـم اهـل زمیـن باشـی

شـاید تـو اصـلا واسـه اینـ هستـی

تا کـه نمـاد بهتـریـن باشـی  .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی مهدی شفیعی

مهـدی شفیعـی،۱۲/۲/۱۳۷۶ از سال ۹۳شروع به نوشتـن کــردم.. و در نهایـت بغــض هایی کـه ترانـه شـدنـد.. چـون کـه خودم زخـم خورده ی عشـقم واسـم خیـانت واژه ی درده تو اکـثر شعـرای من تو هسـت یکـ تو کـه یک روزی ولـم کرده

  • تُـ شنبـه س واسـه مـن هف روز هـرهفتـه باهـات بودن خـودش واسـم یـه تقـویمـه بـرای قلـب مـن که سخـت میخـوادت نبـودت بـدترین شکـل یـه تحـریمه عااااااااااااااااالی بود.....مث ترانه های قبلتون...